ಕವನ 11

ಈಗ ದುಃಖ ದುಗುಡ ಬಿಟ್ಟು
ಒಮ್ಮೆ ನೀ ನಕ್ಕು ಬಿಡು
ನಾಳೆ ನಾ ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗಬಹುದು
ಗಾಳಿ ಎನ್ನ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಹುದು
ನೆಲ  ತನ್ನೊಡನೆ ಮಣ್ಣಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು
Advertisements