ಬಿ ಸುರೇಶ , ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶರ “ನಮ್ಮ ಶಂಕರ”

ಶಂಕರ್ ನಾಗ್  ಎಂದೂ ಮಾಸದ ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಉಕ್ಕುವ ನೆನಪು . ಅಗಲಿ ಹತ್ತಾರು ವರುಷಗಳು ಉರುಳಿದರೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಜಾರದೆ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಕಸುವು ತುಂಬುವ ಚೈತನ್ಯ    http://www.cineadda.com Shankar Nag ಬಿ ಸುರೇಶ , ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶರ “ನಮ್ಮ ಶಂಕರ “

Advertisement

Writer’s Weekend Resources – Why Art Matters More Than Ever — Live to Write – Write to Live

To Survive, you must tell stories. – Umberto Eco I haven’t got my usual list of favorite blog posts and recently read books for you today. It’s been a long week and, like many people, I’ve been distracted from my usual routines by current events. I’m behind on client deadlines and pretty much irreversibly behindContinue reading “Writer’s Weekend Resources – Why Art Matters More Than Ever — Live to Write – Write to Live”